Jste zde: orlenpolymer.cz > CS/  Nabídka služeb/  Chemická analýza a struktura polymerů/  Laboratoř spektrálních metod
Velikost textu:  A AA
Laboratoř spektrálních metod
Infračervená spektroskopie se používá jak pro kvalitativní studie typu:
 • identifikace polymerních materiálů, identifikace stabilizátorů a aditiv
 • obecná identifikace látek a stanovení čistoty látek
 • FTIR mikroskopie
 • hodnocení složení koextrudovaných desek (tloušťky vrstev, stabilizace)
 • identifikace vad v materiálech pomocí IR mikroskopu Continuum až do velikosti
  15 x 15 µm
tak i pro kvantitativní analýzy, jako je např.:
 • složení kopolymerů, obsah aditiv v polymerech, monitorování degradativních změn v polymerech
 • stupeň větvení, stupeň krystalinity v semikrystalických polymerech, dichroický poměr v orientovaných polymerních vzorcích

​UV - VIS - NIR spektroskopie je používána např. pro
 • kontrolu čistoty organických rozpouštědel
 • fotometrickou kontrolu dávkování stabilizátorů
 • stanovení -OH skupin na silikovém nosiči
 • stanovení obsahu polystyrenu ve styrenu (ASTM D2121)
 • stanovení obsahu p-tert-butylkatechinu ve styrenu (ASTM D4590)
 • spektrofotometrické stanovení některých kovů

NMR spektroskopie - příklady aktivit v této oblasti:
 • ​identifikace látek, stanovení jejich struktury, měření čistoty, stupně deuterace
 • měření stupně izomerace polymerních řetězců
 • větvení polymerů, detekce, identifikace a kvantifikace větví
 • strukturní defekty makromolekul, stanovení takticity
 • analýza blokových kopolymerů propylen/ethylen, stanovení číselné molekulové hmotnosti prostřednictvím kvantitativní analýzy koncových skupin

Atomová absorpční spektroskopie
je spektrální metoda používaná pro kvalitativní i kvantitativní stanovení kovů. Možné aplikace: analýza složení katalytických systémů, zbytkové koncentrace katalyzátorů v polymeru, obsah plniva v plněných materiálech, obsahy kovů v plnivech.

Atomová absorpční spektrometrie s elektrotermickou atomizací (ETA-AAS)
Tato varianta AAS běžně pracuje s koncentracemi kovů v desítkách až jednotkách ppb za použití minimálního množství vzorku. Spojení takto citlivé analytické metody s mikrovlnným rozkladem vzorků dává možnosti stanovení stopových koncentrací prvků. Možnou aplikací ETA-AAS je stanovení stopových nečistot v monomeru.
​​
 
 

Značky Skupiny ORLEN UNIPETROL