Jste zde: orlenpolymer.cz > CS/  Nabídka služeb/  Chemická analýza a struktura polymerů/  Laboratoř termoanalytických a jiných speciálních metod
Velikost textu:  A AA
Laboratoř termoanalytických a jiných speciálních metod
Standardně se provádí následující měření:

Termická analýza - DSC, DTA, DTG:
 • ​stanovení teploty tání a krystalizace a tepla tání a krystalizace polymerů i jiných materiálů (ISO 11357-3)
 • hodnocení strukturní heterogenity PE (PP) metodou SIS(SSA)/DSC (strukturní analýza na principu frakcionace pomocí izotermální krystalizace z taveniny polymeru)
 • stanovení stupně krystalinity polymerů a kompozitních materiálů
 • měření teploty skelného přechodu polymerů
 • analýzu směsí polymerů na základě charakteristických teplot tání
 • studium kinetiky krystalizace
 • měření při nízkých teplotách (do -90 °C)
 • stanovení termooxidační stability polyolefinů (ČSN EN 728, ISO 11357-6)
 • sledování termické stability a hmotnostních změn látek v teplotním intervalu 25-1000 °C
 • stanovení obsahu anorganické a organické fáze v kompozitech

Metody měření distribuce segmentů a obsahu větví v kopolymeru, kompoziční distribuce
Vedle GPC, isotermní krystalizace a NMR jsou aplikovány metody frakční krystalizace jak z roztoku, tak z taveniny:
 • ​temperature rising elution fractionation (TREF) - kompoziční distribuce, distribuce podle schopnosti krystalizovat
 • successive multistep isothermal crystallisation (SIC, SIS)
 • successive self-nucleation annealing (SSA, SNA)
 • kombinace metod, např. TREF-SIC, TREF-SNA

Mikroskopie zahrnuje jak optickou spektroskopii pro zkoumání vzorků v procházejícím a odraženém světle, tak i elektronovou mikroskopii (SEM/EDX), která je aplikovaná pro morfologické studie polymerů, kompozitních materiálů, plniv, jakož i jiných pevných materiálů. Typické příklady použití této metody jsou:
 • ​stanovení velikosti částic a jejich tvaru
 • dispergace anorganických plniv a elastomerů v kompozitních materiálech
 • kvalitativní a semikvantitativní analýzu prvků (EDX, Z=11+, nebo Z=5+) v popelech polymerů a kompozitů a úsadách na filtračních sítech extruderů a jiných pevných látkách

Rentgenová analýza (XRD) - tato metoda se provádí formou externí spolupráce, přičemž je k dispozici difraktometr SIEMENS D-500. Používá se jak pro kvalitativní, tak i pro kvantitativní analýzu vzorků, stanovení stupně krystalinity, zkoumání velikosti krystalitů, stanovení stupně orientace.

Hodnocení práškovitých materiálů. K dispozici jsou následující metody:
 • stanovení distribuce velikosti částic (laserový analyzátor velikosti částic, 0.02-2000 µm)
 • stanovení bělosti prášků a kompozitních materiálů

Ostatní metody hodnocení
Testování hořlavosti:
 • ​stanovení limitního kyslíkového čísla (ISO 4589, ČSN 640756)
 • metodika UL-94 (HB, V-0, V-1, V-2)
 • zkouška žhavou smyčkou (DIN IEC 695, ČSN 345615)
 • hodnocení hořlavosti (DIN 4102-1/B2)
 • hodnocení rychlosti šíření plamene (ISO 3795)

Speciální metody pro automobilový průmysl
 • ​hodnocení čistoty dílů podle ISO 16 232
 • provádění a hodnocení mikrotomových řezů na součástkách pro automobilový průmysl
 • hodnocení emisního chování plastů:
  ​​​​​​​​​​em​​ise​ organické​ho uhlíku podle PV 3​341 (Volkswagen)
  fogging test podle PV 3015 (Volkswagen)
  odour test podle PV 3900 (Volkswagen)
  emise formaldehydu podle PV 3925 (Volkswagen)
​​​​
 
 

Značky Skupiny ORLEN UNIPETROL